Apartmány MlynkyVOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ Ubytovacieho zariadenia – Apartmány Mlynky***

INVESTCOM s.r.o.
Biele vody 252
Mlynky 053 76
IČO: 31584535

Ubytovacieho zariadenia – Apartmány Mlynky***
platný od 01. 01. 2018
Sídlo: Mlynky – Biele Vody č.252, Mlynky
zodpovedný vedúci : Hecková Eva Ing.


Článok I.
Podmienky a spôsob ubytovania
1. V Apartmánoch Mlynky môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 15.00 h do 18.00 h. Do tejto doby Apartmány Mlynky pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a Apartmány Mlynky ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 h nenahlási svoj príchod, po 18.00 h môžu Apartmány Mlynky izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, sú Apartmány Mlynky povinné podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
4. V čase od 22.00 h do 06.00 h sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj . Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22.00 h, a to v priestoroch k tomu určených.
5. Apartmány Mlynky poskytujú svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla po prihlásení na ubytovanie. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
6. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10,00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní do 12,00 hod. , môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak . Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby na recepcii poverenému pracovníkovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.
7. Apartmány Mlynky si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% - 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre Apartmány Mlynky až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet Apartmánov Mlynky.
8. Apartmány Mlynky sú oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:

viac ako 20 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
20 až 14 dní pred nástupom na pobyt 20 % z ceny ubytovania
14 až 7 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny ubytovania
7 až 0 dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania


Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta
1. Apartmány Mlynky nezodpovedajú za veci, peniaze a cennosti ubytovaných osôb, ktoré si hostia nechajú bez dozoru.
2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
3. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.


Všeobecne platné ustanovenia
1. V izbe a spoločenských priestoroch Apartmánoch Mlynky nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia apartmánového kompexu premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení apartmánového komplexu, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
2. V ubytovacom zariadení a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).
3. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
4. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v apartmánovej izbe ani v ostatných priestoroch Apartmánov Mlynky. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Apartmánoch Mlynky, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu ktorých apartmánový komplex vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.
6. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch apartmánového komplexu. Na všetkých nefajčiarskych izbách platí prísny zákaz fajčenia.
7. Pri onemocnení alebo poranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
8. Psy a iné zvieratá majú vstup do zariadenia dovolený za poplatok.
9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe , riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izby odovzdať na recepcii Apartmánov Mlynky.
10. Za stratu kľúča s príveskom účtujeme 25 EUR.

11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii apartmánového komplexu.
12. Parkovisko Apartmánov Mlynky je bezplatné a nie je strážené. Apartmány Mlynky nezodpovedajú za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred a pod budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.
13. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia sa riadia podľa reklamačného poriadku.

14. V prípade nevyužitia zákazníkom rezervovaných a urhadených služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo bez uvedenia dôvodov v celom rozsahu (predčasný odchod z pobytu,neskorší dátum nástupu na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

15. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

16. Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Prevádzkovateľom upravuje Reklamačný poriadok Penziónu a Viliek. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

17. Poskytovateľ platobných služieb

Oprávnená osoba týmto potvrdzuje, že informácie uvedené v tomto formulári sú pravdivé a úplné a ďalej potvrdzuje, že si pred vypísaním tohto dokumentu prečítala a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre akceptáciu platobných kariet, ktoré sú uložené na stránkach Poskytovateľa (https://www.globalpayments.sk/sk-sk/podpora/dolezite-dokumenty) a zároveň súhlasí s vytvorením kópie občianskeho preukazu či iného dokladu totožnosti podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B., bude v prípade udelenia vášho súhlasu spracúvať vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa) na účely poskytovania informácií o produktoch a službách svojich obchodných partnerov, a to poštou, telefonicky/SMS (s výnimkou automatizovaných hovorov), e-mailom a ďalšími elektronickými prostriedkami, ktoré môžu byť relevantné. Váš súhlas so spracúvaním je dobrovoľný, a preto máte právo kedykoľvek ho odvolať alebo obmedziť jeho rozsah. V prípade odvolania alebo obmedzenia súhlasu nebudeme vaše osobné údaje naďalej spracúvať na účel, na ktorý bol súhlas odvolaný, žiadnym spôsobom však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného pred týmto odvolaním. Vaše vyššie uvedené osobné údaje však môžeme naďalej spracúvať na ostatné účely stanovené v Zásadách spracúvania osobných údajov GP (ďalej len „Zásady“), pri ktorých sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov váš súhlas nevyžaduje. Bližšie informácie k tomuto súhlasu, k spracúvaniu vašich osobných údajov, vrátane vašich práv a spôsobu odvolania alebo obmedzenia súhlasu, nájdete v aktuálnej verzii Zásad, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach GP v oddiele GDPR pod prepojením https://www.globalpayments.sk/sk-sk/gdpr. Vypísaním tohto formuláru dávate súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením Zásad.

Záverečné ustanovenia

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 6.12.2023. Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky známe, a že s ich obsahom súhlasí.

 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím