Apartmány MlynkyStorno podmienky

Storno podmienky

Reklamačný poriadok

V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka – zákon č. 509/1991 Zb. a vyhlášky M H SR č. 419/2001 Z. z. vydávam nasledovný reklamačný poriadok:

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v Apartmánoch Mlynky*** sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva tento reklamačný poriadok:

 Článok 1
Právo na reklamáciu

1. Klient má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom online internetového rezervačného systému dostupného na internetovej stránkspoločnosti www.apartmanymlynky.sk   alebo offline formou telefonickej alebo e-mailovej rezervácie.

2. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Článok 2
Predmet reklamácie

1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v apartmánovom kompelxe ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.
2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.
3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v apartmánovom kompelxe, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe Apartmány Mlynky*** nemusí reklamáciu uznať.
4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka chybu alebo nedostatok.

Článok 3
Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Stravovacie služby
a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
2. Ubytovacie služby - Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak Apartmánoch Mlynky*** nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má  klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo  na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
3. Reklamáciu vybavuje poverený pracovník Apartmány Mlynky***, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné  reklamáciu vybaviť dohodou, je poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.
4. Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi Apartmány Mlynky*** písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru alebo tovar, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.
5. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov uvedených v článku II. rozhodne poverený pracovník Apartmány Mlynky*** ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní.
6. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
7. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.
8. Storno poplatky za vopred objednanú službu sú uvedené v ubytovacom poriadku.

Článok 4
Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

1. Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi Apartmány Mlynky*** súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
2. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi apartmánovom kompelexu prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 Článok 5
Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

 

Obchodné meno: INVESTCOM s.r.o.
Sídlo: Račí potok 47, 040 01 Košice


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35625/V
 

IČO: 31584535        
DIČ: 2020428718
IČ DPH: SK2020428718
Číslo účtu: 2923912656/1100

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím