Apartmány MlynkyGDPR

GDPR

Pravidlá spracúvania osobných údajov ubytovaných, resp. dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 

Prevádzkovateľ:       INVESTCOM s.r.o.; http://www.apartmanymlynky.sk/;

sídlo:                           Račí potok 47, 040 01 Košice   

IČO: 31584535           IČ DPH: SK2020428718

štatutár:                     Vladimír Fiľakovský, tel:+421917923276, email: info@apartmanymlynky.sk

prevádzkár:               Eva Hecková, tel: 0915351166, email: info@apartmanymlynky.sk

Prevádzka:    Apartmány Mlynky, Mlynky - Biele vody č. 252, 053 76 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných a kamerových systémov,  vydávam nasledovné pravidlá:

1. Dotknutou osobou sa považuje: návštevník, ubytovaný, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, volajúci, či užívateľ webstránok.

2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestoroch Apartmánov Mlynky, resp. telefonuje, napíše e-mail a/alebo si prezerá www.apartmanymlynky.sk, robí objednávku cez www.booking.com, www.tripadvisor.com sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi aj zmluvným sprostredkovateľom so spracúvaním svojich osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008, účinná od 01.08.2008, v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju službu voči dotknutým osobám.

4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:               

                                                           

 5. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:

 • kamerový záznam max. 14 dní,
 • žiadosti podané písomne alebo elektronicky 31 dní,
 • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. Zmluvní partneri, sprostredkovatelia sú:

 • www.booking.com, Booking.com (Slovakia) s.r.o.; Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava, IČO: 47618302; https://www.booking.com/content/privacy.sk;
 • www.tripadvisor.com, TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue Needham, MA 02494, USA, https://tripadvisor.mediaroom.com/SK-privacy-policy;

7. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Za foto a video dokumentáciu zhotovenú inými osobami, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

8. Práva dotknutej osoby:

 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

9. ŽIADOSŤ: Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti podanej Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov. (viď tlačivo „Žiadosť dotknutej osoby“)

10. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec

11. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

12. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 01.01.2019.

 

Práva dotknutej ( fyzickej ) osoby

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 

Každý užívateľ internetu, mobilných zariadení, digitálnych technológií, vozidiel, software, cloudu, sietí, hesiel a prístupových práv, bankových údajov, majetkových pomeroch, zdravotných záznamov, by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré nezabezpečí alebo zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. Máte tieto práva:

 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať žiadosť prevádzkovateľovi
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

ŽIADOSŤ:

Prosíme, aby ste svoje práva, vyjadrili najprv v Žiadosti na otázky, námietky, sťažnosti, kde jasne uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska.

 

Prevádzkovateľ:       INVESTCOM s.r.o.; http://www.apartmanymlynky.sk/;

sídlo:                           Račí potok 47, 040 01 Košice   

IČO: 31584535           IČ DPH: SK2020428718

štatutár:                     Vladimír Fiľakovský

prevádzkár:               Eva Hečková, tel: 0915351166, email: info@apartmanymlynky.sk

Prevádzka:    Apartmány Mlynky, Mlynky-Biele vody č.252, 05376 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves

 

V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov, ktorú musíte rešpektovať.

SŤAŽNOSŤ:

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to v členskom štáte svojho obvyklého pobytu. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím